NameDescriptionTypeAdditional information
NativeIdentityId

Native identity id

string

None.